Privacyverklaring

Bomitec BV - Tremelosesteenweg 62 – 3130 Begijnendijk RPR Leuven e-mail: gerry.jennes@bomitec.be | www.bomitec.be | gsm: 0475/97.10.47 IBAN BE81 6451 0258 6124 | BIC JVBABE22 | BTW BE0719.871.741

PRIVACYVERKLARING VOOR EXTERNEN

1. Wettelijk kader: In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming of 'AVG') evenals de Belgische wet van 30 juli 2018, delen wij het volgende mee.

2. Toepassingsgebied: Deze privacyverklaring beschrijft in welke omstandigheden wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u contact met ons heeft of met ons samenwerkt, en hoe wij uw persoonsgegevens beschermen. Indien u gebruik maakt van onze website of indien u ons persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze privacyverklaring. Wij kunnen deze privacyverklaring occasioneel wijzigen. Wij zullen elke wijziging die wordt aangebracht aan dit document op onze website publiceren zodat u altijd weet welke informatie wij verwerken.

3. Verantwoordelijke voor verwerking: De verantwoordelijke voor de verwerking is Bomitec, Besloten Vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3130 Begijnendijk, Tremelosesteenweg 62, BTW BE0719.871.741, RPR Leuven, vertegenwoordigd door haar bestuurder, Gerry Jennes. U kunt ons bereiken via: gerry.jennes@bomitec.be

4. Welke persoonsgegevens: De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn de volgende: - Identificatiegegevens en contactgegevens: uw naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer - Facturatiegegevens, bankrekeningnummer - Gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren, zoals uw professionele activiteit - Correspondentie - Gegevens die u ons meedeelt bij gebruik van de website: IP-adres en cookies

5. Doeleinden: Bomitec verzamelt en verwerkt persoonsgegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen. - Om een zakelijke relatie met u of uw onderneming aan te gaan en om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen naleven, inclusief de hierbij horende administratieve verplichtingen, en u hierover indien nodig op de hoogte te houden. - Om aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen. - Voor het gebruik en beheer van onze website. - Voor het bezorgen van een nieuwsbrief.

6. Bewaartermijn: De persoonsgegevens worden door Bomitec bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en maximum 10 jaar, in voorkomend geval, in functie van de contractuele relatie tussen Bomitec en de betrokkene. Er bestaan uitzonderingen op dit principe in de volgende gevallen: a) als er een wettelijke bewaartermijn is; b) om een eventuele verjaringstermijn te respecteren; c) om onze of uw rechten te laten verdedigen en te doen gelden in geval van een betwisting of geschil, voor zolang dit niet is beslecht.

7. Rechtsgrond: Bomitec kan de gegevens van de betrokkene verwerken in het kader van een (pre)contractuele relatie. In dat geval vormt de overeenkomst de basis voor de verwerking van de persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens stelt in dat geval Bomitec in staat om de uitvoering van de in de overeenkomst vermelde diensten te waarborgen, net als het algemeen beheer van de klanten, leveranciers en partners, met inbegrip van de boekhouding, het beheer van geschillen en gerechtelijke procedures, de invordering of de overdracht van schulden, en de bescherming van onze rechten. Bomitec beroept zich op het gerechtvaardigd belang om u promoties aan te bieden die verband houden met gelijkaardige producten of diensten die u heeft gebruikt, of om de website en dienstverlening voortdurend te verbeteren Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming als u zich inschrijft op onze website (contactpagina), gebruik maakt van onze website, als u ons een vraag om informatie stuurt, of als u via een formulier uw gegevens ons bezorgt. Voor het bezorgen van onze nieuwsbrief baseren wij ons op uw toestemming hiervoor. Ten slotte kan de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoord worden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In dit verband zijn wij onderworpen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen die ons dwingen om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en door te geven aan de boekhoudkundige en fiscale administratie. 8. Ontvangers: Bomitec kan uw persoonsgegevens enkel aan derden overmaken indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de vooropgestelde doelstellingen of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Indien Bomitec uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, wordt met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt. De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat. De categorieën verwerkers waar Bomitec beroep op doet zijn haar vaste IT en telecom providers, Microsoft, hosting provider, onze boekhouder, verzekeringsmakelaars en verzekeringsmaatschappijen, (virtuele) administratief assistenten, Clearfacts, Onfact… Bomitec kan op basis van overeenkomst of uw toestemming uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen die optreden als managed services provider in het kader van energiemanagement en andere dienstverlening typisch voor CPO's. Deze derde partijen treden zelf als verwerkingsverantwoordelijke op betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij dan ook naar de privacyverklaringen van de desbetreffende managed services providers: link

9. Cookies: De website van Bomitec gebruikt cookies (van derde partijen) waaronder analytische cookies. Hiervoor wordt verwezen naar onze cookieverklaring.

10. Hyperlinks en plug-ins: De website van Bomitec kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar onze website. Bomitec is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites. De website van Bomitec integreert plugins van derde partijen. Van zodra u gebruik maakt van de website sturen deze social plugin-ins informatie naar het platform van deze andere partij over uw toestel, welke pagina's u bezoekt en hoe u onze diensten gebruikt.

11. Beveiliging: Bomitec heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Bomitec aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

12. Rechten van de betrokkene: Iedereen heeft volgens bepaalde voorwaarden van de AVG de volgende rechten:

1) inzage van en rechtzetting van persoonsgegevens;

2) verwijdering van de persoonsgegevens in de door de wet vermelde gevallen;

3) in geval van betwisting betreffende de verwerking van persoonsgegevens, de beperking van de verwerking van die persoonsgegevens totdat de betwisting is opgelost;

4) de overdraagbaarheid van persoonsgegevens;

5) te allen tijde en zonder motivering, verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of geautomatiseerde individuele besluitvorming. Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door Bomitec evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. Indien u gebruik wil maken van deze rechten wordt u verzocht een e-mail te sturen naar het adres gerry.jennes@bomitec.be of via het contactformulier van de website of per post naar 3130 Begijnendijk, Tremelosesteenweg 62. Het is mogelijk dat we u eerst om bijkomende informatie verzoeken om ons van uw identiteit te verzekeren. Iedere persoon beschikt ook over een recht op beroep bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be