Algemene voorwaarden

Bomitec BV - Tremelosesteenweg 62 – 3130 Begijnendijk RPR Leuven e-mail: gerry.jennes@bomitec.be | www.bomitec.be | gsm: 0475/97.10.47 IBAN BE81 6451 0258 6124 | BIC JVBABE22 | BTW BE0719.871.741

ALGEMENE VOORWAARDEN BOMITEC VOOR DE LEVERING VAN GOEDEREN EN / OF DIENSTEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen Bomitec, Besloten Vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3130 Begijnendijk, Tremelosesteenweg 62, BTW BE0719.871.741, RPR Leuven, enerzijds, en de klant anderzijds.

2. Met 'klant' wordt bedoeld: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroep doet op Bomitec voor de levering van goederen en / of diensten. Wanneer de klant wordt benoemd als 'consument', wordt deze in het bijzonder aangemerkt als consument - particulier in de zin van artikel I.1.2° van het Wetboek Economisch Recht. Met 'partij' of 'partijen' wordt bedoeld: Bomitec of de klant afzonderlijk, dan wel gezamenlijk. Met 'goederen' wordt bedoeld: (on)lichamelijke roerende goederen, al dan niet bestemd voor verwerking of incorporatie. Met 'diensten' wordt bedoeld: de installatie, herstelling of onderhoud van goederen, programmatie, aansluiting, en alle hierbij aanverwante werkzaamheden die binnen het activiteitendomein van Bomitec liggen.

3. De overeenkomst komt slechts tot stand na ontvangst van de door de klant ondertekende offerte. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt overeenkomstig de voorwaarden van de offerte, hierin de inbegrepen bijzondere voorwaarden, alsook de algemene voorwaarden zoals beschreven in onderhavig document. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen de offerte en haar bijzondere voorwaarden enerzijds, en de algemene voorwaarden anderzijds, zullen de offerte en haar bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. De toepassing van de voorwaarden van de klant is steeds uitgesloten.

4. Elke annulering of vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering of vroegtijdige beëindiging door de klant, of indien de overeenkomst door toedoen van klant geen doorgang kan vinden, is de klant de reeds geleverde goederen en / of gepresteerde diensten verschuldigd, alsook een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het resterende deel van de overeenkomst die geannuleerd wordt tenzij bewijs van hogere schade door Bomitec kan geleverd worden. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

5. Bij het aangaan van een overeenkomst op afstand of buiten de vestiging van Bomitec heeft de klant, voor zover hij een consument is, het recht om Bomitec in kennis te stellen dat hij van de overeenkomst afziet, zonder boete en zonder vermelding van een reden, binnen de veertien (14) kalenderdagen die volgen op de sluiting van de overeenkomst. Hiervoor kan de klant het herroepingsformulier gebruiken dat als bijlage bij deze algemene voorwaarden werd gevoegd of een andere duidelijke verklaring opstellen met zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Bij herroeping zal de klant op zijn kosten, onverwijld en in ieder geval binnen de veertien (14) kalenderdagen na de mededeling van zijn herroepingsbeslissing alle andere goederen die hem ter beschikking werden gesteld aan Bomitec terugbezorgen. Bomitec zal overgaan tot terugbetaling van alle betalingen die hij van de klant ontvangen heeft binnen de veertien (14) kalenderdagen na de kennisgeving van de klant dat hij toepassing maakt van dit artikel. Voor de diensten waarvoor de klant de uitvoering voor het verstrijken van de herroepingstermijn vroeg, zal de klant aan Bomitec een bedrag betalen naar rato van de diensten die werden geleverd tot op het ogenblik waarop hij Bomitec op de hoogte heeft gebracht van zijn herroepingsbeslissing. Als de goederen en/of diensten uitgevoerd zijn met akkoord van de klant vóór de verstrijking van de herroepingstermijn, dient hij de installatiekosten te betalen.

6. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden de offertes van Bomitec slechts gedurende 30 kalenderdagen vanaf offertedatum.

7. De goederen en/of diensten worden geleverd zoals bepaald in de overeenkomst. Offertes worden steeds opgemaakt op basis van de informatie meegedeeld door de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf om zijn informatie af te toetsen bij zijn verzekeraar, gemeente, elektriciteitsleverancier of andere belanghebbenden indien vanuit deze laatsten eisen worden opgelegd. De klant verzekert er zich van dat de overeengekomen omgevingsvoorwaarden vervuld zijn. Hij zal onder andere de gegevens leveren die noodzakelijk zijn voor Bomitec (waaronder aanwijzing van verborgen leidingen van nutsvoorzieningen) en zal toegang verlenen aan Bomitec, tot de ruimtes waarin Bomitec de overeengekomen levering van goederen en/of diensten zal uitvoeren.

8.Wanneer er rookmelders worden geplaatst, wordt de klant er uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht dat Bomitec de verplichtingen van zijn klant op het gebied van brandveiligheid niet overneemt. Rookmelders worden daarom onder de verantwoordelijkheid van de klant geïnstalleerd met betrekking tot de naleving van de regels waaraan deze zijn onderworpen. Ingeval van de plaatsing van een laadstation, wijst Bomitec de klant er uitdrukkelijk op dat de klant de wettelijke verplichtingen dient na te leven betreffende de eisen aan de elektrische installatie, daarin inbegrepen keuring – indien dit wordt voorzien door Bomitec wordt dit vermeld in de offerte.

9. De prijzen worden opgegeven in EURO en zijn exclusief B.T.W. Indien de klant beroep wenst te doen op een verlaagd B.T.W. – tarief, dan bezorgt de klant aan Bomitec een hiertoe geldig ingevuld attest uiterlijk bij de levering van de goederen en / of diensten opdat het factuur correct kan opgesteld worden. Indien dit attest ontbreekt bij facturatie zal het standaard geldende B.T.W.-tarief toegepast worden. Noot: voor wat betreft het verlaagde B.T.W.-tarief van 6% in verband met renovatiewerken aan de privéwoning dient geen attest te worden voorgelegd maar zal de standaardverklaring op facturen worden toegepast: "Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten". Alle andere rechten en belastingen van welke aard dan ook, geheven of nog te heffen door de bevoegde overheid, komen ten laste van de klant. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Indien een milieubijdrage van toepassing is zal deze aangerekend worden op de betrokken goederen en volgens de tarieven die op dat moment in voege zijn bij RECUPEL.

10. De goederen en / of diensten worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de sluiting van de overeenkomst. Bomitec behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen, zowel bij de inwerkingtreding van de overeenkomst als tijdens de uitvoering van de overeenkomst. De (verdere) facturatie verloopt volgens de vordering der werken.

11. Bomitec behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen op 1 januari van elk kalenderjaar op basis van de Agoria-index volgens de formule: Nieuwe prijs = Oude prijs * [0,2 + 0,8 * (Nieuwe Agoria index / Basis Agoria index)] waarbij (i) Oude prijs : de prijs van de offerte ; (ii) Nieuwe Agoria index : de Agoria index van de maand december voorafgaandelijk aan de datum van prijsaanpassing; (iii) Basis Agoria index : de Agoria index van de maand december die voorafgaat aan de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst.

12. De prijs is gebaseerd op de op datum van de offerte gekende tarieven en (materiaal)kosten. Indien één van deze factoren in de toekomst zouden wijzigen (bijvoorbeeld een verhoging van het B.T.W. – tarief in de periode tussen de sluiting van de overeenkomst en de levering; de verhogingen van verzekeringspremies, maatregelen van overheidswege zoals tolheffing enz…), zullen de prijzen overeenkomstig worden aangepast, met inachtneming van de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. De klant die niet akkoord gaat met de prijsverhogingen (andere dan een indexering conform artikel 10), kan de overeenkomst opzeggen zonder boete, schriftelijk, binnen de maand nadat hij in kennis werd gesteld van deze wijzigingen, met dien verstande dat de reeds geleverde goederen en / of diensten dienen vergoed te worden. Als de klant de overeenkomst niet opzegt binnen voormelde termijn wordt hij geacht de nieuwe voorwaarden te hebben aanvaard en deze zullen rechtens van toepassing zijn vanaf hun inwerkingtreding.

13. Indien de offerte is opgesteld op basis van prijslijst, zijnde eenheidsprijzen en vermoedelijke hoeveelheden, wordt de correcte verrekening gemaakt bij het slotfactuur.

14. Meerwerken die door de klant worden gevraagd tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen aangetoond worden door Bomitec door alle rechtsmiddelen.

15. Leveringen gebeuren op de plaats, de wijze en binnen de termijn zoals overeengekomen tussen Bomitec en de klant. Indien Bomitec in gebreke blijft de goederen en / of diensten tijdig te leveren, zelfs na een passende aanvullende termijn, heeft de klant, na het sturen van een aangetekende ingebrekestelling die na veertien (14) kalenderdagen na postdatum zonder gevolg blijft, recht op een schadevergoeding vanaf de 15e dag na de postdatum van ingebrekestelling. Deze schadevergoeding beloopt 0,5% van het bedrag van de overeenkomst per kalenderdag vertraging en met een maximum van 10% van de waarde van de overeenkomst of 2.500€ indien voormeld maximum hoger zou zijn. Voormelde geldt onverminderd het recht van de klant om de overeenkomst te ontbinden ingeval van laattijdige of niet – levering door Bomitec.

16. Bomitec heeft het recht om het geheel of een gedeelte van de levering van goederen en / of diensten door derden te laten uitvoeren.

17. De klant hoort de geleverde goederen en / of diensten onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Goederen en/of diensten worden als geleverd beschouwd wanneer aan de verplichtingen is voldaan zoals deze beschreven staan in de offerte en wanneer de klant geen klachten heeft gemeld aan Bomitec bij aangetekend schrijven binnen de veertien (14) kalenderdagen na de levering of wanneer de klant het factuur betreffende de geleverde goederen en / of diensten volledig heeft betaald, wanneer deze betaling is gebeurd voor het verstrijken van voormelde termijn van veertien (14) kalenderdagen. De goederen die het voorwerp zijn van een klacht, moeten ter beschikking van Bomitec blijven voor controle.

18. Nadien vervalt het recht van de klant om klacht in te dienen en heeft dit tot gevolg dat alle prestaties aanvaard zijn en de zichtbare gebreken gedekt zijn. De garantie tegen verborgen gebreken (productgarantie en garantie tegen installatiefouten) strekt zich niet verder uit dan deze van de eigen leveranciers van Bomitec met een maximum van 1 jaar vanaf de levering. De klant dient binnen de 2 maanden na vaststelling van het gebrek Bomitec op de hoogte te brengen, nadien vervalt elk recht op reparatie of vervanging. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant. Bomitec zal de onbruikbaar geworden elementen herstellen of vernieuwen volgens de wettelijke bepalingen. Indien de klant zich kan beroepen op garantie, dan zal Bomitec deze uitvoeren zonder hiervoor werkuren of transportkosten aan te rekenen. De herstelling of de vervanging in toepassing van deze bepalingen heeft louter de schorsing (en dus nooit de hernieuwing) van de oorspronkelijke garantietermijn tot gevolg. De garantie geldt slechts voor zover de klant aantoont dat de gebreken tot uiting komen in de normale gebruiksvoorwaarden. Voor consumenten geldt de wettelijke garantieregeling als volgt: De garantie tegen elk gebrek aan overeenstemming van de goederen dat al bestaat bij de levering van de goederen (productgarantie) of tegen installatiefouten, bedraagt 2 jaar vanaf de levering. De klant dient binnen de 2 maanden na vaststelling van het gebrek Bomitec op de hoogte te brengen, nadien vervalt elk recht op reparatie of vervanging. Defecten die zich manifesteren binnen een periode van 2 jaar na de levering, worden geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door Bomitec. Bomitec zal de onbruikbaar geworden elementen herstellen of vernieuwen volgens de wettelijke bepalingen. De garantie geldt niet voorzover Bomitec aantoont dat de gebreken slechts tot uiting komen buiten de normale gebruiksvoorwaarden. De klant heeft gedurende de garantietermijn recht op: de kosteloze herstelling of vervanging van de goederen, de keuze van de remedie komt aan de klant toe. Indien herstelling en vervanging niet mogelijk zijn of niet kunnen worden verricht binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de klant heeft de klant recht op de ontbinding van de overeenkomst of een passende vermindering van de prijs. Voor de sanctie van ontbinding geldt de bijkomende voorwaarde dat deze sanctie niet kan gevraagd worden indien het gebrek aan overeenstemming gering is.

19. De geleverde goederen blijven eigendom van Bomitec tot de volledige betaling van de overeenkomst, in hoofdsom, interesten en kosten. Tot op dat ogenblik is het de klant uitdrukkelijk verboden over de goederen in welke vorm ook te beschikken of deze te verpanden. Dit blijft gelden na een eventueel tussengekomen faillissement van de klant. Bij laatttijdige of niet – betaling die zonder gevolgen blijft veertien (14) kalenderdagen na aangetekende ingebrekestelling door Bomitec, kan Bomitec de geleverde goederen te allen tijde terugvorderen. Het risico gaat over op de klant bij levering.

20. Bomitec is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van de goederen door de klant, nalatigheid door de klant, het niet naleven door de klant van de door Bomitec gegeven of bezorgde gebruiksinstructies of handelingen van derden. Ingeval Bomitec instaat voor de koppeling en aansluiting van een laadstation met de backoffice van een derde partij – managed services provider, dan zijn de voorwaarden van deze derde partij van toepassing op de door deze derde partij geleverde diensten. Deze voorwaarden worden uiterlijk bij de koppeling en aansluiting aan de klant overgemaakt door Bomitec of door de managed services provider zelf. Bomitec kan enkel verantwoordelijk gesteld worden voor de correcte aansluiting en configuratie van de gegevens van de klant bij deze derde partij.

21. Bomitec is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge overmacht. Als overmacht wordt beschouwd: alle omstandigheden die door Bomitec niet hadden kunnen voorzien of voorkomen worden zoals (maar niet exhaustief): storm, waterschade, blikseminslag, pandemie, ziekte van personeel, problemen bij leveranciers, overheidsmaatregelen, vertragingen in in – of uitvoer, netstoringen, storingen bij telecomoperatoren, stakingen of lock-out. In zulke gevallen worden de verplichtingen van Bomitec opgeschort totdat het voorval dat tot overmacht aanleiding heeft gegeven voorbij is. Indien Bomitec in de onmogelijkheid verkeert de overeenkomst verder uit te voeren ingevolge overmacht gedurende een periode van meer dan drie maanden behoudt Bomitec zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te aanzien en kan Bomitec niet aansprakelijk gesteld worden.

22. Imprevisie betekent een onvoorzienbare verandering van omstandigheden (al dan niet financieel / economisch van aard) die (i) de uitvoering van de overeenkomst door Bomitec buitensporig bezwarend maakt in die mate dat de uitvoering redelijkerwijze niet langer kan worden geëist / verwacht (i.e. – niet limitatief – wanneer het evenwicht en de structuur van de overeenkomst alsook de rechtsverhouding tussen de klant en Bomitec zodanig verstoord wordt dat de nakoming door Bomitec van zijn contractuele verplichtingen onredelijk zwaar is geworden en/of onevenredig met de verplichtingen van de klant), (ii) onvoorzienbaar was op de datum van de offerte of ondertekening van de overeenkomst, en (iii) niet toerekenbaar is aan Bomitec. Ingeval van imprevisie, verbinden Bomitec en de klant zich ertoe de overeenkomst opnieuw te onderhandelen met het oog op (i) de aanpassing van de voorwaarden / modaliteiten opgenomen in de overeenkomst (zoals, maar niet beperkt tot, de prijs en leveringstermijn voor de goederen en / of diensten), of (ii) de beëindiging van de overeenkomst. Indien partijen in dit verband geen akkoord bereiken, kan Bomitec de aanpassing dan wel beëindiging van de overeenkomst ingevolge imprevisie voorleggen aan de bevoegde rechter met dien verstande dat de rechter (i) de overeenkomst kan aanpassen en in overeenstemming brengen met hetgeen de klant en Bomitec redelijkerwijze zouden zijn overeengekomen op het tijdstip van de contractsluiting indien zij rekening hadden gehouden met de verandering van de omstandigheden, dan wel (ii) de overeenkomst kan beëindigen. Ingeval van imprevisie is Bomitec geen enkele vergoeding verschuldigd aan de klant ingevolge de aanpassingen resp. beëindiging van de (voorwaarden / modaliteiten van de) overeenkomst en heeft de klant in geen geval recht op een vermindering van de overeengekomen prijs.

23. Bomitec levert de goederen en / of diensten op basis van de informatie die bezorgd wordt door de klant en de toepasselijke normeringen zoals deze officieel gepubliceerd is op de datum van levering van de goederen en / of diensten, voorzover Bomitec zich hiertoe uitdrukkelijk verbonden heeft in de overeenkomst. Van zodra de goederen en / of diensten geleverd zijn, geeft Bomitec geen verdere garantie meer omtrent de conformiteit met de toepasselijke regelgeving of normering.

24. De aansprakelijkheid van Bomitec en haar verplichting tot vrijwaring van de klant is, behoudens de wettelijke uitzonderingen, in ieder geval beperkt tot twee (2) maal het bedrag van de overeenkomst. Indien de aansprakelijkheid van Bomitec bewezen zou zijn wordt diens aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel. De klant dient zich zelf tegen mogelijke schadegevallen te verzekeren. Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding dient de klant elk schadegeval schriftelijk aangetekend binnen de veertien (14) kalenderdagen na de vaststelling ervan aan Bomitec te melden. De klant zal bewijs dienen te leveren dat de schade ontstaan is door een fout van Bomitec evenals van de grootte van de schade.

25. Facturen dienen betaald te worden binnen de dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum. Bij betaling in speciën behoudt Bomitec zich het recht voor het bedrag af te ronden naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf (5) cent. Bij niet – of laattijdige betaling is een nalatigheidsinterest van toepassing ten belope van acht (8) % van de totaal uitstaande verschuldigde som, met een minimum van honderdvijftig (150) €, vanaf de eerste dag vertraging tot op de dag van de volledige betaling, berekend op dagbasis, en dit zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is. Voor consumenten geldt volgende wettelijke regeling: Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:
- €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;
- €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;
- €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000. Bij gebrek aan volledige betaling binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som. Alle kosten voor de minnelijke en gerechtelijke inning via een gerechtsdeurwaarder of incassopartij zullen door de partij die in gebreke blijft, betaald moeten worden.

26. In geval van betwisting van de factuur, dient deze, op straffe van verval, op gemotiveerde manier en per aangetekend schrijven geprotesteerd te worden binnen de veertien (14) kalenderdagen na ontvangst ervan.

27. Bij niet-betaling van (tussentijdse) facturen behoudt Bomitec zich het recht voor om na aangetekende ingebrekestelling die veertien (14) kalenderdagen na postdatum zonder gevolg blijft de verdere leveringen en / of diensten te staken totdat betaling bekomen is van deze (tussentijdse) facturen. De leveringen en / of diensten zullen echter zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling meteen kunnen gestaakt worden indien er ernstige aanwijzingen zijn dat de klant geen enkele intentie heeft om te betalen. De staking geldt zonder dat Bomitec enige vergoeding wegens schade of vertraging zal verschuldigd zijn. Elke niet-tijdige betaling of wanbetaling maakt tevens alle alsdan reeds verstuurde facturen integraal eisbaar en zal elke toegestane betalingsfaciliteit of korting zowel voor het verleden als voor de toekomst doen vervallen. Protesten schorten de betalingsverplichtingen niet op.

28. Elke partij kan de overeenkomst onmiddellijk ontbinden zonder voorafgaandelijke gerechtelijke tussenkomst in de volgende gevallen: - Wanneer de tegenpartij ernstig in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen wanneer deze wanprestatie niet meer kan verholpen worden of wanneer deze wanprestatie niet verholpen werd binnen de veertien (14) kalenderdagen na schriftelijke aangetekende ingebrekestelling door de benadeelde partij; - Wanneer de tegenpartij zich in een situatie bevindt van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, liquidatie of wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat deze zijn betalingsverplichtingen niet zal kunnen nakomen.

29. Bomitec verbindt zich ertoe de door de klant bezorgde informatie op vertrouwelijke wijze te behandelen, deze enkel te gebruiken voor de doeleinden die gepaard gaan met de overeenkomst die tussen partijen geldt, en deze te behandelen op de wijze waarop zij zelf haar eigen vertrouwelijke informatie behandelt. De klant gaat er echter wel mee akkoord dat Bomitec de naam van de klant, diens logo en de beknopte omschrijving van de diensten die aan de klant werden geleverd, gebruikt als referentie, zowel in gerichte handelingen naar andere (potentiële) klanten toe, als in niet – gerichte en algemene handelingen o.m. via social media of andere marketingkanalen. Voor zover als noodzakelijk verleent de klant hiertoe aan Bomitec een wereldwijde, niet – exclusieve licentie. Bomitec staakt het gebruik van deze gegevens van de klant op diens eerste verzoek en voorzover dit technisch mogelijk is.

30. Eventuele persoonsgegevens met betrekking tot de klant die Bomitec ontvangt naar aanleiding van de overeenkomst zullen worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Voor een volledige uiteenzetting verwijst Bomitec naar haar privacy notice.

31. Bomitec behoudt zich het eigendoms – en auteursrecht voor met betrekking tot alle bestekken, tekeningen en andere documenten die worden opgemaakt of bezorgd aan de klant naar aanleiding van de levering van de goederen en / of diensten, zonder afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van derden.

32. Alle formele communicatie tussen partijen verloop schriftelijk via hun adres, het adres van hun maatschappelijke zetel of via e-mail. Voor zover als nodig, erkent de klant dat facturen als geldig gecommuniceerd worden beschouwd wanneer deze werden verzonden per e-mail aan de contactpersoon van de klant. Partijen erkennen de geldigheid van ondertekende documenten wanneer deze elektronisch werden verstuurd.

33. Klachten kunnen overgemaakt worden aan Bomitec via onderstaande gegevens. Indien de klant, voorzover hij de hoedanigheid heeft als consument, niet tevreden is met de klachtenbehandeling kan hij zich steeds tot de Consumentenombudsdienst wenden.

34. In geval van betwisting, dan zullen partijen, voorzover het een technische discussie betreft, in onderling overleg een onafhankelijk technisch deskundige raadplegen. Indien geen minnelijke oplossing kan worden bereikt, dan zullen, behoudens wettelijke uitzonderingen, uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd zijn. Voor betwisting met consumenten zal dit de rechtbank zijn van de plaats waar de leveringen zijn uitgevoerd. Het Belgisch recht zal steeds van toepassing zijn. Bomitec BV - Tremelosesteenweg 62 – 3130 Begijnendijk RPR Leuven e-mail: gerry.jennes@bomitec.be | www.bomitec.be | gsm: 0475/97.10.47 IBAN BE81 6451 0258 6124 | BIC JVBABE22 | BTW BE0719.871.741 BIJLAGE (Boek VI Wetboek economisch recht) MODELFORMULIER VOOR HERROEPING Enkel van toepassing op consumenten in de zin van artikel I.1.2° van het Wetboek Economisch Recht (Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) — Aan Bomitec, Besloten Vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3130 Begijnendijk Tremelostesteenweg 62, BTW BE0719.871.741, RPR Leuven — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst herroep/herroepen (*) betreffende: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… — Besteld op (*)/Ontvangen op ………………………………………………………………………………………………………... — Naam /Namen consument(en) …………………………………………………………………………………………………………………………………… — Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… — Datum ………………………………………………………………………………………………………….. — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) …………………………………………………………………………………………………………………………………… (*) schrappen wat niet van toepassing is